Phones

BAY ตัดขายหนี้เน่า 1.4 พันล. - ลุยซื้อพอร์ตสินเชื่อ ‘SBC’

2022-06-23 16:45:02 72 
นิวส์ คอนเน็คท์ - BAY ขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้ BAM มูลค่ารวม 1,438.17 ล้านบาท รวมทั้งอนุมัติให้ ‘SBF’ ซึ่งเป็นบริษัทที่ธนาคารถือหุ้น 50% เข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อ Corporate Salary Loan จาก ‘SBC’ มูลค่าธุรกรรมรวม 565 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือประมาณ 356 ล้านบาท
 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 ได้อนุมัติให้ธนาคารดำเนินการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูล ในส่วนที่มีขนาดรายการจำนวน 404 ราย ยอดหนี้ ณ วันตัดบัญชี 31 ม.ค.65 ทั้งสิ้น 1,438.17 ล้านบาท
 
นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติให้บริษัท SB Finance Company, Inc. (SBF) ซึ่งเป็นบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นในสัดส่วน 50% เข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อ Corporate Salary Loan จาก Security Bank Corporation (SBC) โดยมีระยะเวลาของธุรกรรมสิ้นสุดภายในเดือนก.ค.65 โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวม 565 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็นประมาณ 356 ล้านบาท คิดตามวิธีประเมินแบบ Discounted cash flow (DCF)