Phones

พรินซิเพิล สานต่อโครงการกิจกรรม CSR

2021-11-17 17:31:25 319 
นิวส์ คอนเนคท์ - บลจ. พรินซิเพิล สานต่อโครงการกิจกรรม CSR ภายใต้หลักการ Learn more, Earn more, Save more เพื่อมอบโอกาสและต่อยอดสู่การสร้างพฤติกรรมการออม มอบเงินบริจาคจากการเปิดโอกาสให้พนักงานโอนสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงิน และบริจาค 30% ของมูลค่าวันหยุดดังกล่าว ให้แก่โรงเรียน โบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา
 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า นับจากปี 62 ที่ได้จัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้หลักการที่สำคัญ 3 ข้อคือ Learn more, Earn more, Save more ของมูลนิธิ Principal Financial Group Foundation ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินแก่ผู้ด้อยโอกาส มอบโอกาสและต่อยอดสู่การสร้างพฤติกรรมการออม ตลอดจนสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตไปจนถึงวัยเกษียณ โดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนการสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่เยาวชน 
 
ล่าสุด บลจ. พรินซิเพิลได้สานต่อโครงการ CSR เพื่อมอบโอกาสที่ดีแก่สังคม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถโอนสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงินได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันต่อคน และมอบ 30% ของมูลค่าวันหยุดในโครงการดังกล่าว ให้แก่โรงเรียน โบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 230,196 บาท โดยมี คุณทิม โบว์มอนท์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้พัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 
สำหรับโรงเรียน โบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา ก่อตั้งในปี 56 โดยมีภารกิจคือ ทำให้เยาวชนได้รับการศึกษาแบบร่วมสมัยที่มีคุณภาพ ให้เด็กทุกคนตระหนักถึงศักยภาพของตนเองและสามารถสร้างประโยชน์ทางสังคมและเศรฐกิจเพื่อกลับคืนสู่ชุมชนและครอบครัวต่อไป
 
“เรามีความตั้งใจที่สานต่อโครงการ CSR โดยในปี 2019 เราได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 83 ชุดผ่านคุณทิม เพื่อนำมอบให้แก่โรงเรียนโบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา และโรงเรียนอื่นๆ อีก 12 แห่งในจังหวัดชัยภูมิ นำไปใช้ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และปีนี้เราได้ต่อยอดโดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ในรูปแบบการโอนสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงินบริจาค เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบโอกาสที่ดีให้สังคมไทย” นายจุมพล กล่าว