Phones

Z ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอ เดินหน้าเข้าจดทะเบียนใน SET

2022-05-15 10:31:41 1037นิวส์ คอนเน็คท์ - บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Z” ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอ เตรียมเข้าจดทะเบียน (SET) ระดมทุน “ขยายการให้เงินกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ” รองรับการขยายโอกาสทางธุรกิจ

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Z เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) เพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ในปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Z มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,880 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 720 ล้านบาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 9.60 บาทบริษัทจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)” นายสมศักดิ์ กล่าว

ด้าน นายประกฤต ธัญวลัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Z ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ในประเทศไทย ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการเฉพาะ 2 ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ บัญชีเงินฝากล่วงหน้า (Cash Balance Account) และ บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance Account) แต่บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลัก

“เนื่องจากความพร้อมด้านประสบการณ์ และ แหล่งเงินทุน นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการถ่ายทอดหลักการและองค์ความรู้มาจากประเทศญี่ปุ่น โดยนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค และ ปัจจัยเชิงคุณภาพของหลักทรัพย์มาปรับใช้ในการประเมินและคัดเลือกหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ และ/หรือ นำมาวางเป็นหลักประกันในบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ และ/หรือ นำมาวางหลักประกันเป็นจำนวนมาก”

“ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Z เป็นบริษัทในเครือของบริษัท GMO Internet Inc. (GMO Internet) ผ่านทางการถือหุ้นของ GMO Financial Holdings Inc. (GMOFHD) ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Tokyo Stock Exchange: TSE) โดยบริษัทในกลุ่ม GMO Internet มีการดำเนินธุรกิจครอบคลุมในหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GMOFHD โดยดำเนินธุรกิจในการถือหุ้นในธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ครอบคลุมการให้บริการ 4 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศไทย” นายประกฤต กล่าว

ขณะที่ นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า การยื่นไฟลิ่งในครั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการแสดงความพร้อม เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และ สถาบันการเงิน มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและการขยายโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท และช่วยพัฒนาให้บริษัทมุ่งสู่เป้าหมายการขยายธุรกิจ รวมถึงสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาวอีกด้วย

“บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Z จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้เพื่อการขยายการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) และ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเติบโตการดำเนินธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อีกด้วย” นายสุริยา กล่าว