Phones

NER คว้าอันดับที่ 71 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

2022-05-26 10:27:33 240บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ได้รับการจัดอันดับโดยวารสารการเงินการธนาคาร ให้เป็นบริษัทยอดเยี่ยมอันดับที่ 71 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 ขยับขึ้นจากอันดับที่ 119 ในปีก่อนหน้า จากการประกาศผลการจัดอันดับ 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 Best Public Companies of the Year 2022 ทั้งนี้ การจัดอันดับครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก โดยพิจารณาจากผลประกอบการปี 2564 ด้วยหลักเกณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน