Phones

BPP เผยโรงไฟฟ้าโซลาร์ชิราคาวะในญี่ปุ่นเริ่มCOD

2022-01-17 11:10:09 103นิวส์ คอนเน็คท์ - BPP เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิราคาวะ ประเทศญี่ปุ่น หนุน​ Banpu NEXT มีกำลังการผลิตรวม​ 1,007 เมกะวัตต์ COD ตามสัดส่วนการลงทุน 825 เมกะวัตต์  

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ดร.กิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ BPP เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิราคาวะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัท BRE Singapore Pte Ltd (“BRES”) บริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จํากัด (“Banpu NEXT”) โดย BRES นับเป็นบริษัทร่วมที่ BPP ถือหุ้นผ่าน Banpu NEXT ในอัตราร้อยละ 50 เท่ากันกับ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้​ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิราคาวะ ที่ BRS ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ในประเทศญี่ปุ่น เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟูกูชิมะ มีกําลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ บริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 19 ปี มีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อ กิโลวัตต์ชั่วโมง โรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ชุมชนราว 2,000 ครัวเรือน 

ขณะนี้ Banpu NEXT มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย เวียดนาม และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีกําลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,007 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามสัดส่วนการลงทุน 825 เมกะวัตต์ 

ทั้งนี้​ บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่ม กําลังการผลิตเป็น 5,300 เมกะวัตต์ภายในปี 2568 โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้า และมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล