Phones

‘บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป’ ยื่นไฟลิ่งเข้าระดมทุนใน เอ็ม เอ ไอ

2022-09-23 16:54:36 146 
นิวส์ คอนเน็คท์ - ‘บมจ.บูลเวนเจอร์ กรุ๊ป’ ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 157.5 ล้านหุ้น เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยแต่งตั้ง บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและให้บริการระบบบริหารจัดการสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี โดยใช้ฐานข้อมูล (Big Data) มาพัฒนาระบบการให้บริการตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อให้บริการระบบแพลตฟอร์มกลางในการจัดการธุรกิจให้แก่อุตสาหกรรมประกันภัย (Standard Platform ) ยกระดับมาตรฐานกระบวนการทำงานของธุรกิจประกันภัยรถยนต์และธุรกิจประกันสุขภาพ สู่การเป็น InsurTech สร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าและมอบประสบการณ์การให้บริการที่เข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
 
ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้บุกเบิกและผู้นำการประกอบธุรกิจให้บริการระบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น สำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ ที่มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาแพลตฟอร์มโซลูชันที่มีเทคโนโลยีครอบคลุมกระบวนการและเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ โดยการให้บริการ ระบบ EMCS ( Electronic Motor Claim Solution ) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์การจัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยไปยังที่เกิดเหตุและการแจ้งเคลมแบบ online (m-survey) และการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนในกระบวนการจัดซ่อม (e-claim) และการจัดซื้ออะไหล่ (e-Part) และระบบเสริมอื่นๆเช่น ระบบสำหรับบริษัทรถยก (e-towing ) ระบบการจัดการประมูลซากรถยนต์ (e-Auction) ระบบบริหารงานภายในอู่ซ่อมสำหรับลูกค้าเงินสด (e-Garage) ซึ่งเป็นการพลิกโฉมให้บริการเคลมประกันภัยรถยนต์ 
 
โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจใช้บริการระบบจากบริษัทประกันภัย 34 แห่ง หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดกว่า 97% จากจำนวนกรรมธรรม์ของลูกค้าบริษัทประกันภัยของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินไหมรถยนต์ มากกว่า 3,700 ราย ได้แก่ บริษัทสำรวจภัย ศูนย์บริการมาตฐาน อู่ซ่อม ร้านเปลี่ยนกระจกรถยนต์ บริษัทรถยก ร้านอะไหล่ ร้านซ่อมแมคและไฟเบอร์ บริษัทประมูลซากรถ เป็นต้น โดยมีปริมาณเคลมที่มีการบริหารจัดการผ่านระบบกว่าปีละ 1.5 ล้านเคลม 
 
ทั้งนี้ บริษัทยังให้บริการสนับสนุนปฏิบัติงานแก่ธุรกิจประกันภัย ผ่านการดำเนินงานภายใต้บริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทนในกลุ่มธุรกิจประกันสุขภาพ เพื่อให้บริการแก่บริษัทประกันและบริหารจัดการสวัสดิการรักษาพยาบาลให้แก่บริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่มีการจัดการสวัสดิการพนักงานด้วยตัวเอง โดยมีสถานพยาบาลเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงคลินิกทั่วประเทศมากกว่า 500 แห่ง สามารถใช้ระบบตรวจสอบสิทธิความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยและพนักงานขององค์กรทั่วไปที่บริหารจัดการสวัสดิการพนักงานด้วยตนเอง รวมกันกว่า 8.8 ล้านคน
 
นอกจากนี้ ยังให้บริการคำปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดย บริษัท บลูเวนเจอร์ แอคชัวเรียล จำกัด และให้บริการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่องค์กร โดย บริษัท บลูเวนเจอร์ เทค จำกัด อีกด้วย
 
“เราเป็นผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันภัยรถยนต์และประกันสุขภาพ ที่พร้อมเป็น Industry Game Changer ที่จะเข้าไปพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยขยายการให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์แพลตฟอร์มโซลูชั่นและแอปพลิเคชันให้แก่ลูกค้าในภาคธุรกิจต่างๆ ยกระดับการให้บริการตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อสร้างประสบการณ์ความพึ่งพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค” นางนวรัตน์ กล่าว
 
นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย 
 
โดยปัจจุบัน บมจ.บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป มีทุนจดทะเบียน 225 ล้านบาท แบ่งเป็น 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 360 ล้านหุ้น โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น และหุ้นเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 67.5 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนรวมไม่เกิน 35% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้แบ่งใช้เป็น 3 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย 1.พัฒนาระบบ AI และระบบสารสนเทศ เพื่อต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัท, 2.ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการลงทุนหรือร่วมทุนกับบริษัทอื่น และ3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ