Phones

GCAP ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อโดรนการเกษตร เน้นสร้าง Smart Farmer รุ่นใหม่

2022-09-29 17:29:06 125 
นิวส์ คอนเน็คท์ - GCAP ลงนาม MOU โครงการสินเชื่อเช่าซื้อโดรนการเกษตร กับผู้จัดจำหน่ายโดรนการเกษตรยี่ห้อ DJI 2 ราย คือ “พีดีเอ ไทย” และ “พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย)” สร้างโอกาสการเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ และเป็นการยกระดับเกษตรกรสู่ Smart Farmer
 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายอนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสินเชื่อเช่าซื้อโดรนการเกษตร กับผู้จัดจำหน่ายโดรนการเกษตรยี่ห้อ DJI 2 ราย คือ บริษัท พีดีเอ ไทย จำกัด และบริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ และเป็นการยกระดับเกษตรกรสู่ Smart Farmer รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 
“GCAP มีความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย อันนำมาซึ่งการยกระดับเกษตรกรให้มีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืน เกษตรกรสามารถใช้โดรนการเกษตรในการทำงานในพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง และสามารถนำไปใช้ในการรับจ้างได้อีกด้วย โดรนการเกษตรถือเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ ที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ให้กับเกษตรกร ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการเพาะปลูก แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ประหยัดเวลา ลดต้นทุนด้านการเพาะปลูกและดูแลรักษา รวมถึงลดผลกระทบด้านสุขภาพของเกษตรกรที่มีการใช้ยาปราบศัตรูพืช โดยการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อโดรนเพื่อการเกษตร จะเริ่มให้สินเชื่อได้ตั้งแต่ปลายเดือนก.ย.65 เป็นต้นไป” นายอนุวัตร กล่าว
 
ด้านนายสกุลพล ตั้งจัตุรัสมั่นคง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีดีเอ ไทย จำกัด ผู้จัดจำหน่ายโดรนการเกษตรยี่ห้อ DJI กล่าวว่า ที่ผ่านมาตลาดโดรนการเกษตรของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ปัจจุบันมีการขยายศูนย์จัดจำหน่ายและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับต่อความต้องการและการให้บริการกับลูกค้าในอนาคต
 
นายทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โดรนการเกษตรสามารถทำงานได้กับการเพาะปลูกพืชไร่และพืชสวนเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ทุเรียน ลำไย เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศไทย มีพื้นที่เพาะปลูกด้านการเกษตรกว่า 138 ล้านไร่ โดยการเพาะปลูกพืชแต่ละรอบการผลิต จะมีการใช้โดรนการเกษตรในการหว่านเมล็ดพืชและการฉีดพ่นปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชถึง 2-3 ครั้งต่อรอบการผลิต