Phones

CIMBT แจ้งกำไรงวด9เดือนปี64 โต16.4%

2021-10-21 16:41:12 126 
นิวส์ คอนเน็คท์ – CIMBT แจ้งผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารงวด 9 เดือนแรกของปี 64 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,708.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.4%
 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารงวด 9 เดือนแรกของปี 64 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,708.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.4% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 12.3% และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง 6.0%
 
สำหรับรายได้จากการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 64 มีจำนวน 10,883.8 ล้านบาท ลดลง 5.4% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 783.6 ล้านบาท หรือ 9.4% เนื่องจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและธุรกิจเช่าซื้ออันเนื่องมาจากการขยายตัวของสินเชื่อลดลงสุทธิกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน 159.5 ล้านบาท หรือ 16.7% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าขายประกันและหน่วยลงทุน รายได้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 3.8 ล้านบาท หรือ 0.2% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
 
ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 64  เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนลดลงจำนวน 849.9 ล้านบาทหรือ 12.3% เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 64 อยู่ที่ 55.7% ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนอยู่ที่ 60.1%
 
ด้านอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) งวด 9 เดือนแรกของปี 64 อยู่ที่ 3.1% ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 3.3% เป็นผลจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและธุรกิจเช่าซื้อ สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) อยู่ที่ 9.6 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นอยู่ที่ 4.4% ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 อยู่ที่ 4.6% สาเหตุหลักจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพในปี 2564 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงการบริหารคุณภาพสินทรัพย์และกระบวนการในการเก็บหนี้
 
อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 ก.ย.64 อยู่ที่ 105.9%  เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธ.ค.63 ซึ่งอยู่ที่ 93.3% ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มธนาคารอยู่ที่จำนวน 9.4 พันล้านบาท เป็นเงินสำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 1.7 พันล้านบาท
 
ขณะที่เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นวันที่ 30 ก.ย.64 มีจำนวน 5.4 หมื่นล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง 20.7% โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 15.0%