Phones

โครงการ “เท่อย่างไทย ชวนร่วมประกวดอนุรักษ์ความเป็นไทย

2022-06-13 18:11:14 362 
นิวส์ คอนเน็คท์ - โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยจัดการประกวดทางออนไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 ส.ค.65 ผ่าน www.เท่อย่างไทย.com
 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางกาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและประสบการณ์ลูกค้า ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นสานต่อกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า (fai-fah) โดยทีทีบี มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชนเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทย สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้ผู้คน ตอกย้ำปรัชญา Make REAL Change โดยได้จัดการประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจำปี 65 เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน
 
โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ประจำปี 65 มุ่งจุดประกายเยาวชนให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในเอกลักษณ์ของภาษาไทยและมารยาทอันดีงามของไทย จัดกิจกรรมการประกวดโดยแยกประเภท ดังนี้
 
1.การประกวดมารยาทไทย เพื่อส่งต่อคุณค่ามารยาทไทยที่ถูกต้องสวยงามตามแบบขนบธรรมเนียมไทยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยจัดการประกวดรอบคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แบ่งเป็นการประกวดในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าร่วมประกวดในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วย
 
2.การประกวดอ่านฟังเสียง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติ โดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เป็นการประกวดในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทชาย และประเภทหญิง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับทุกรูปแบบการสื่อสาร เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและสามารถอ่านอักษรเบรลล์เพื่อการสื่อสาร ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้เข้าร่วมประกวดด้วย
 
3.การประกวดวาดภาพดิจิทัล พื้นที่การสร้างสรรค์งานศิลปะ เชื่อมวัฒนธรรมไทยผ่านรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ ที่ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับทักษะการวาดภาพดิจิทัลให้แก่เยาวชนไทย โดยเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือโปรแกรมต่าง ๆ แบ่งระดับผู้เข้าประกวดเป็น 2 ระดับ คือ 1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ 2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 และ ประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
“โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี เดินหน้าสานต่อส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงภาษาและมารยาทอันดีงามของไทย เพื่อร่วมสร้างพื้นฐานความก้าวหน้าให้กับสังคมไทย พร้อมขยายโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมการประกวดได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจัดรูปแบบการประกวดรอบคัดเลือกผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom บนเว็บไซต์ www.เท่อย่างไทย.com เปิดพื้นที่ให้เยาวชนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงออกซึ่งความรักและการเผยแพร่วัฒนธรรมประจำชาติ”
 
คุณครู และอาจารย์ สามารถส่งน้อง ๆ เยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจำปี 65 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 11 ส.ค.65 คลิกดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.เท่อย่างไทย.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 06 2070 0088, 06 2070 0099